Zmeny pre živnostníkov roku 2021

Daň z príjmu 

Nad obrat 49.790,- EUR

%

Do obratu 49.790,- EUR

15 % zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) neprevyšujúce sumu 49 790 eur.

%

19  % zo základu dane
do 37 981,94 €

%

25 % nad 37 981,94 €.

Nezdaniteľná časť

Pri výpočte preddavkov na daň zo závislej činnosti je hranica základu dane pre sadzbu 19% suma 3212,75.

(Suma životného minima, platná k 1. 7. 2021 je 218,06 €.)

Paušálne výdavky

  • 2021 – Percentuálna sadzba paušálnych výdavkov 60 %
  • 2020 – Percentuálna sadzba paušálnych výdavkov 60 %
  • 2021 – ročný limit sumy paušálnych výdavkov 20 000 EUR
  • 2020 – ročný limit sumy paušálnych výdavkov 20 000 EUR

Odvody

  • 2021 – Minimálny vymeriavací základ 546,- €
  • 2020 – Minimálny vymeriavací základ 506,50 €
  • 2019 – Minimálny vymeriavací základ 477 €
  • 2018 – Minimálny vymeriavací základ 456 €
  • 2017 – Minimálny vymeriavací základ 441,50 €
  • 2016 – Minimálny vymeriavací základ 429€

Minimálne odvody spolu v roku 2021

Sadzby poistného SZČO

Od 1.7.2020 (respektíve od 1.2.2021 v prípade podania DP za rok 2019 po 31.3.2020) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2019 bol vyšší ako 6078 eur (12 x 506,50).

Od 1.7.2021 (od 1.10.2021 v prípade podania DP za rok 2020 po 31.3.2021) je povinne nemocensky a dôchodkovo poistená na sociálne poistenie SZČO, ktorej príjem (brutto, podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP) za rok 2020 bol vyšší ako 6552 eur (12 x 546).

Minimálny preddavok SZČO
na zdravotné poistenie

Minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím 38,22 €.

Minimálny preddavok SZČO
na sociálne poistenie

Spolu do Sociálnej poisťovne 33,15%

Poistenie
Sadzba poistného v %
Minimálny vymeriavací základ v eur
Minimálne odvody (poistné) v eur
Maximálny vymeriavací základ v eur
Maximálne odvody (poistné) v eur
Nemocenské
4,40

546

24,02

7 644

336,34

Starobné
18

546

98,28

7 644

1 375,92

Invalidné
6

546

32,76

7 644

458,64

Rezervný fond solidarity
4,75

546

25,93

7 644

363,09

Spolu poistenie do Sociálnej poisťovne
33,15
x

180,99

x

2 533,98

Poistenie do zdravotnej poisťovne
14

546

76,44

x
x
Odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne
47,15
x
238,80
x
x

Daňový bonus na dieťa v roku 2021

 Od 1.7.2021 do 31.12.2021:

46,44 eura na dieťa vo veku do 6 rokov
39,47 eura na dieťa vo veku od 6 rokov do 15 rokov
23,22 eura mesačne na nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov

Hranica príjmu pre priznanie nároku je 6-násobok minimálnej mzdy = 6 x 623 eur = 3738 eur.
Hranica príjmu pre priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy = 623 eur/2 = 311,50 eur.