SZČO v roku 2023

Daň z príjmu

Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2024 (za rok 2023). Jedná sa o 50% nezdaniteľnej časti základu dane: 2461,41 €.

Nad obrat 49.790,- EUR

%

Do obratu 49.790,- EUR

15 % zo základu dane zisteného podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov, t. j. z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2) zníženého o nezdaniteľné časti základu dane alebo ich časť (§ 11) a o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2) neprevyšujúce sumu 49 790 eur.

%

19  % zo základu dane
do 41 445,46 €.

%

25 % nad 41 445,46 €.

Nezdaniteľná časť

Nezdaniteľná časť na daňovníka ak základ dane za rok 2023
je vyšší než 21 754,18 €, vypočíta sa: 10 361,36 mínus (základ dane/4)

Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného dôchodku, vyrovnávacieho príplatku, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, výsluhového dôchodku.

Paušálne výdavky

  • 2023 – Percentuálna sadzba paušálnych výdavkov 60 %
  • 2023 – ročný limit sumy paušálnych výdavkov 20 000 EUR

Odvody

  • 2023 – Minimálny vymeriavací základ 605,50 €
  • 2022 – Minimálny vymeriavací základ 566,50 €
  • 2021 – Minimálny vymeriavací základ 546,- €
  • 2020 – Minimálny vymeriavací základ 506,50 €
  • 2019 – Minimálny vymeriavací základ 477 €
  • 2018 – Minimálny vymeriavací základ 456 €

Minimálne odvody spolu v roku 2023

Minimálny preddavok SZČO
na zdravotné poistenie

Minimálny preddavok SZČO so zdravotným postihnutím 42,38 €.

Minimálny preddavok SZČO
na sociálne poistenie

Spolu do Sociálnej poisťovne 33,15%

Výška odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne

4,4 % z vymeriavacieho základu na nemocenské poistenie
18 % z vymeriavacieho základu na starobné poistenie
6 % z vymeriavacieho základu na invalidné poistenie
4,75 % z vymeriavacieho základu do rezervného fondu solidarity
spolu 33,15 % z vymeriavacieho základu

DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA

Sumy daňového bonusu (mesačne) na dieťa platné od 1.1.2023:

140 € na dieťa vo veku do 18 rokov
50 € na dieťa vo veku od 18 rokov

Súčasne je daňový bonus najviac:

20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati
27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch
34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch
41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch
48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch
55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Maximálna možná suma daňového bonusu (20 % až 55 % čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

V prípade zamestnanca sa pri výpočte mesačných preddavkov na daň berie do úvahy len čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus. Na čiastkový základ dane druhého rodiča (druhej oprávnenej osoby) sa prihliada až pri podaní daňového priznania za rok 2023.

Nárok na daňový bonus na dieťa vo veku do 18 rokov je len vtedy, ak sa na dieťa neposkytuje dotácia na stravovanie podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách.