Zákonom č. 267/2017 Z. z. (ďalej „novela daňového poriadku“) s účinnosťou od 1. januára 2018 sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 563/2009 Z.z.“).

Od 1.1.2018 sa rozšíri okruh elektronicky komunikujúcich o:

  • právnické osoby zapísané v obchodnom, registri a ich zástupcov,
  • a od 1.7.2018 fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň z príjmov a ich
    zástupcov.
.pdf; 130,44 KB; nové okno