1.   Vianočný príspevok sa poskytne poberateľovi

 • starobného dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • invalidného dôchodku,
 • vdovského dôchodku,
 • vdoveckého dôchodku,
 • sirotského dôchodku a
 • sociálneho dôchodku

z dôchodkového poistenia Slovenskej republiky, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku za december 2017 a má bydlisko na území Slovenskej republiky.

2.   Na posúdenie nároku na vianočný príspevok a určenie jeho sumy sa prihliada na sumu

 • dôchodkov uvedených v prvom bode,
 • dôchodkov vyplácaných z výsluhového zabezpečenia Slovenskej republiky,
 • dôchodkov vyplácaných z iných štátov, ak sú obdobné vyššie uvedeným dôchodkom,
 • dôchodkov z II. piliera a
 • vyrovnávacieho príplatku.

Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok, ak vypláca dôchodok, ku ktorému vianočný príspevok patrí a suma tohto dôchodku je vyššia ako suma dôchodku vyplácaného iným platiteľom dôchodku v Slovenskej republike.

3.   Suma vianočného príspevku je 87,26 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2017 je do 199,48 EUR,
od 87,26 EUR do 24,68 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov za december 2017 je v rozpätí od 199,49 EUR do 547,20 EUR a určí sa podľa vzorca

87,26 – 0,18 x (D – 199,48)

kde
87,26 je maximálna suma vianočného príspevku,
D je suma dôchodku alebo úhrnu dôchodkov za mesiac december 2017,
199,48 je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu určená zákonom č. 601/2003 Z. z. 

Suma vianočného príspevku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

4.  Vianočný príspevok sa jednorazovo zvýši o 12,74 EUR, ak suma dôchodku/dôchodkov je do 398,96 EUR mesačne.
5.  Vianočný príspevok za rok 2017 sa poskytne každej oprávnenej osobe len raz.
6.  Vianočný príspevok sa nezlučuje s dôchodkom.
7.  Vianočný príspevok nepatrí k dôchodku manželky.

Výplata vianočného príspevku

1.  Sociálna poisťovňa vyplatí vianočný príspevok a zvýšenie vianočného príspevku bez žiadosti spolu s dôchodkom, ktorý vypláca.

Vianočný príspevok sa vyplatí, ak je dôchodok poukazovaný

 • v hotovosti na pošte – v deň výplatného termínu dôchodku v decembri 2017,
 • na účet v banke – v rovnaký deň, ako dôchodok patriaci za december 2017,
 • hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb – v rovnaký deň, ako dôchodok patriaci za december 2017.

Ak Sociálna poisťovňa dôchodok prizná alebo jeho výplatu uvoľní v období od 1. decembra 2017 do 31. decembra 2017, vianočný príspevok bude vyplatený na pošte a poukázaný na účet v banke a do zariadení sociálnych služieb v deň výplaty doplatku na dôchodku.

2.  Informácie o vianočnom príspevku poskytnú na požiadanie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Informačno – poradenského centra Sociálnej poisťovne, ústredie.

Kalkulačka na výpočet vianočného príspevku 2017